سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدجواد میرمحمدصادقی – استاد یار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ا یران
علی نسودی – دستیار تحقیقاتی ، دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به رشد سرسام آور جمعیت و توسعه شهرها، حمل و نقل عمومی توسعه یافتـه و نیاز به ا یجاد راهکارهای مناسب و توسعه سیستم های حمل و نقل سریع افزایش یافته اسـت . بـا افزایش ترافیک و نیز متعاقب آن افزایش هز ینه های اقتصادی و اجتماعی و ز یست محیطی ، نیاز به روشی برای کاهش تراف یک شهری و رفع معضلات فوق احساس میشود . یکی از راه ها ی غلبه
بر مشکلات در شهرها کاهش تراکم شهر توسط ا یجاد شهرکها و شهر ها ی اقمار ی است . در ا یـ ن میان موضوع مهم در جذب مردم در این شهرها ارتباط صحیح این شهرها به شهر مرکز ی است . لذا ا ی جاد بستر ی مناسب برا ی توسعه شهرهای اقمار ی از طریق ا یجاد یک سیستم حمل و نقل مناسب برا ی اتصال این شهر ک ها (شهر ها ی اقماری ) به شـهر مرکـز ی و اصـلی از اهمیـت خاصـی برخوردار است . در ا ین مقاله با ارائه آمار مختلف از تجارب ایجاد شده در عرصه بـین المللـی ، احداث شهرکهای اقمار ی و تا ثیر اتصال متروها ی شهری به این شـهرکها در کـاهش ترافیـ ک و صرفه جو یی های اقتصادی و ز یست محیطی بحث شده و سپس با ارائه دو مثال نمونه بـا تحلیـل های عددی و محاسبات مربوط به مقا یسه هز ینه های احداث و ساخت سیستم مترو و هزینه هـ ی صرفه جو یی شده توسط این سیستم و نیز محاسبه نسبت فایده به هز ینه به توجیه پـذیری و مـوثر بودن این سیستم ها در جذب و رفع مشکلات ترافیکی ، انرژ ی و محیط ز یست پرداخته شده است .