سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصابر کرم بیگی – کارشناس اکتشاف معدن، کرمان-دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی معدن
محمد پویان مهر – دانشجوی کارشناسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در ا ین مطالعه به بررس ی تاثیر متقابل آب (خلیج فارس و رود کارون) و نفت (منطقه نفتی مارون ) در عملی ات س یلاب زنی برکشش سطحی و بین سطحی پرداخته شد.در ادامه تاثیر تغییرات دما و نوع آب برکشش سطح ی وب ین سطح ی مورد ارز یابی قرار گرفت . سپس جهت پیش ب ینی روند ا ین تاث یرات از روش های عدد ی،منطق فاز ی و برازش منحن ی استفاده و نتا یج حاصل از آنها با یکدیگر مقایسه شد . .با تکیه بر مطالعات آزمایشگاهی ، ای ن نتیجه حاصل شد که با افزایش حجم نفت و کاهش حجم آب در نمونه ها ی مورد بررسی، کشش سطحی آب و بین سطحی آب-نفت کاهش م ی یابد . با افزا یش دما،کشش سطح ی و ب ین سطح ی کاهش می یابد. در ضمن کشش سطحی و بین سطح ی آب کارون از آب خلیج فارس بیشتر می باشد.نتایج حاصل از مدل سازی ها بیانگر عملکرد قابل قبول منطق فازی می باشند.