سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب آرین پویا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
غلامحسین داوری نژاد – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر صداقت – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی عطار – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد

چکیده:

جهت تسهیل برداشت برخی میوه ها از هورمون اتفن درغلظت های متفاوت استفاده می شود که این هورمون و حتی غلظت آن برروی کیفیت میوه و خواص انباری آن پس از برداشت تاثیر گذار است این تحقیق با هدف بررسی امکان افزایش عمر انباری رقم آلبالوی تجاری اردی جوبیلیوم قبل از فراوری صورت گرفت این رقم ۷ روز پیش از برداشت با هدف برداشت مکانیزه با شیکر توسط هورمون اتفن ایرانی تولیدمرکز شیمی پارک علم و فناوری خراسان با غلظت های صفرشاهد، ۱۵۰ و ۲۲۵ ، ۳۰۰ قسمت در میلیون محلول پاشی شدند پس از برداشت میوه ها به منظور افزایش عمر انبارداری تحت شرایط اتمسفر متغیر map ب مخلوط گازهای ۱۵% اکسیژن، ۱۰% دی اکسید کربن و ۷۵% نیتروژن بسته بندی شدند نتایج این آزمایش نشان داد که بسته بندی در شرایط اتمسف رمتغیر و نگهداری در دمای صفر درجه باعث افزایش زمان نگهداری میوه ها می شودبخصوص میوه هایی که بطور تجاری به منظور تسهیل برداشت توسطه ورمون اتفن محلول پاشی شده اند و تا زمان مصرف در سردخانه ها نگهداری می شود.