سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حجت اله مومنی ماسوله – استادیار، گروه ریاضی، دانشگاه شاهد
زهرا مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ریاضی، دانشگاه شاهد
حمید رضا مساح – پژوهشگر ارشد، پژوهشکده صوتیات

چکیده:

مقاله حاضر درباره شبی هسازی رفتار دینامیکی حباب به رو شهای عددی و اعتبار سنجی آنها م یباشد. برای بررسی این گونه رفتارها معادله ریلی – پلسهبعنوان معادله حاکم بر فرآیند ارائه م یشود. در بررسی پیش رو حل عددی معادلات حاکم بر رفتار حباب تپنده مشتمل بر معادله ریلی – پلسه با روش رونگه-کوتا- فلبرگ مرتبه ۵ ارائه شده است. نتایج حاصله با نتایج تجربی موجود در مراجع در دسترس سازگاری دارند. رفتار حباب طی نمودا رهایی از جمله تغییرات شعاع، نرخ فشار گاز داخل و سرعت فروریزشحباب در سیال با حضور و نیز در غیاب میدان صوتی نمایش داده م یشوند. همچنین مطابق با نتایج به دست آمده تغییرات محیط سیال و میدان صوتی بر رفتار حباب تپنده تاثیرگذار هستند. هما نطور که خواهیم دید، با افزایش دامنه فشار در میدان صوتی سرعت دیواره حباب و نرخ فشار گاز درون آن به هنگام فروپکیدن افزایش می یابند.