سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا سمیع زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
سعید جهانیان – دانشجوی دوره دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مهمترین پرسش در دنیای رقابتی امروز این است که دانش موجود درهر سازمان را چگونهمی توان شناسایی کرد و از آن به بهترین نحوه بهره جست. ایجاد دانش اولین و شاید مهمترین مرحله از فرایند مدیریت دانش در هر سازمانی می باشد دراین مقاله به منظور بررسی میزان و نحوه تاثیرگذاری مدلسازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از متدولوژی شی گرا بر ایجاد دانش در سازمان، از عملیات پژوهشی میدانی استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از روشهای نمونه گیری مناسب و همچنین طراحی پرسشنامه های لازم جهت جمع آوری داده ها اقدام شده و در ادامه پس از تحلیل داده ها جمع آوری شده و از طریق بررسی ارتباطات بین متغیرهای تعریف شده میزان تاثیر گذاری هریک از متغیرهای مستقل (مدلهای شی گرایی) برمتغیر وابسته (ایجاد دانش در سازمان شناسایی شده است جامعه آماری پژوهش مورد نظر خبرگان در دو بخش دانشگاه و صنعت بوده و به منظور بکارگیری متدولوژی شی گرا فرایندهای یک سازمان واقعی با استفاده از UML مدلسازی شده است.