سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شعبان الهی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سعید جهانیان – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
علیرضا حسن زاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مهمترین پرسش در دنیای رقابتی امروز این است که دانش موجود در هر سازمان را چگونه می توان شناسایی کرد و از آن به بهترین نحو بهره جست. ایجاد دانش اولین و شاید مهمترین مرحله از فرایند مدیریت دانش در هر سازمانی می باشد. در این مقاله به منظور بررسی میزان و نحو تاثیر گذاری مدل سازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از متدولوژی شی گرا بر ایجاد دانش در سازمان، از عملیات پژوهش میدانی استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از متدولوژی شی گرا بر ایجاد دانش در سازمان، از عملیات پژوهش میدانی استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از روشهای نمونه گیری مناسب و همچنین طراحی پرسشنامه های لازم جهت جمع آوری داده ها اقدام شده و در ادامه پس از تحلیل داده ها جمع آوری شده و از طریق بررسی ارتباطات بین متغیر های تعریف شده، میزان تاثیر گذاری هر یک از متغیرهای مستقل(مدلهای شی گرا) بر متغیر وابسته(ایجاد دانش در سازمان) شناسایی شده است. جامعه آماری پژوهش مورد نظر خبرگان در دو بخش دانشگاه و صنعت بوده و به منظور بکار گیری متدولوژی شی گرا،فرایند های یک سازمان واقعی با استفاده ازUML مدل سازی شده است.