سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حاتمی – دانشگاه تهران، موسسه ژئو فیزیک
غلام جوان دولویی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نصراله کمالیان – دانشگاه تهران، موسسه ژئو فیزیک

چکیده:

تابع گرین ،یک میدان جابجایی ویا یک میدان سرعت ویا یک میدان شتاب که دربرگیرنده پاسخ محیط ، حد فاصل میان چشمه وگیرنده می باشد .تابع گرین به فاصله کانونی بین چشمه وگیرنده ،نوع چشمه،مدل زمین ) سرعتوچگالی, تضعیف سرعت موج در لایه ها(Attenuation بستگی دارد. دقت درمحاسبه تابع گرین در مدل سازی چشمه زمینلرزه اهمیت ویژه ای دارد. واین تابع در تولید لرزه نگاشت های مصنوعی نقش اساسی را بر عهده دارد .لرزه نگاشت مصنوعی از تلفیق خطی تابع گرین وسازوکار زلزله بدست می آید. هدف از این پژوهش نشان دادن تاثیر مدلسرعتی پوسته بر روی زمان رسید فازهای مختلف ،دامنه ومحتوای فرکانسی )شکل موج (waveform تابع گریناست .دراینجا پنج نوع مدل پوسته که برای ایران وناحیه البرز محاسبه شده است انتخاب شده و شکل تابع گرین آنها دراعما ق و فواصل مختلف بررسی می شود. باتوجه به حساسیت تابع گرین ودرنتیجه لرزه نگاشت به مدل پوسته ،پیشنهاد می گردد که در محاسبات تعیین مختصات زمین لرزه درشبکه های لرزه نگاری محلی بجای استفاده از یک مدل ،از مدل های مختلف پوسته استفاده شود و نتیجه آنها باهم مقایسه وجواب بهینه انتخاب وگزارش شود.