سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رویا زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد لندی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی عامری خواه – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کربن آلی خاک یک منبع با ارزش در خاک می باشدکه نقش مهمی در تولید پایدار ایفاء میکند و شاخصکشاورزی پایدار می باشدتثبیت کربن در خاک عاملی در جهت ارتقاء حاصلخیزی خاک وجلوگیری از هدر رفت کربن خاکها می باشد ).۴) از طرفی با توجه به گرم شدن هوای کره زمین طی چند دهه اخیر و عزم جامعه جهانی برای کاهش ورود گازهای گلخانه ای به اتمسفر، احتباس کربن در بخش کشاورزی می تواند به عنوان راهکاری موثربرای کاهش ورود گازهای گلخانه ای به اتمسفر، بکار گرفته شود ازاینرو بررسی تغییرات کربن آلی خاک تحت شرایط مدیریتی خاص یکی از راههای اندازه گیری تصاعد گازهای گلخانه ای و اثرات زیست محیطی اعمال مدیریت خاص بر خاکها می باشدچرخه کربن در اکوسیستمها بوسیله واکنش متقابل بین خاک ، هیدرولوژی و پوشش گیاهی کنترل می شود، لذا تغییر وضعیت هیدرولوژی و یا تغییر پوشش گیاهی در یک نوع خاک وضعیت کربن خاک را به شدت تغییر می دهدتنفس یکی از راههای اصلی هدررفت کربن و ایجاد تغییرات در ذخیره این عنصر در خاکهاست که تحت تاثیر عواملی چون سطح آب زیرزمینی ، درجه حرارت خاک و هوا ، رطوبت خاک ، بارندگی ، زیست توده میکروبی ، خصوصیات فیزیکی ، تابش خورشید ، نوع خاک ، نوع گیاه ، تنفس و ترشحات ریشه، تغییر در اکوسیستم و نوع استفاده زمین ، زهکشی ، عملیات مدیریتی و فاکتورهای اقلیمی می باشد ).۶) با توجه به اینکه اراضی جنوب خوزستان طی سالهای اخیر تحت کشت درآمده اند ( از ۱۰ تا ۱۵ سال قبل ) و قبل از آن بصورت اراضی بایر شور و قلیا بوده اند ، هدف از این تحقیق تعیین میزان تغییرات ذخیره کربن آلی خاک در نتیجه تغییر کاربری اراضی و اعمال عملیات مدیریتی مختلف در منطقه جنوب خوزستان بوده است .