سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حسیبی – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علی زین الدینی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت کشکوئیه رفسنجان واقع در ٢٠٠ کیلومتری شمال غرب کرمان این تحقیق انجام شد. نا مطلوب شدن آبهای زیر زمینی از بین رفتن پوشش گیاهی، تخریب خاک، بیابان زائی و نابودی محیط زیست ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب کرده است. جهت انجام این مطالعه از ٥٠ حلقه چاه آب منطقه به روش خوشه ای یک مرحله ای نمونه برداری انجام شد پارامترهای سدیم، کلر، بی کربنات، کربنات، کلسیم، منیزیم،سولفات، دی، اکسید کربنPHسختی، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم بر درنمونه های آب برداشت شده مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس نتایج بدست آمده و با استفاده از نرم افزار SPSS کارهای آماری انجام شد که میزان اکثر پارامترها خارج از محدوده نرمال بود مثلا میانگین کلر در آبهای منطقه ٤١١٨ میلی گرم در لیتر و میانگین هدایت الکتریکی ١٣٥٦١ میکرو موس بر سانتی متر بود. در
مرحله بعد با توجه به نتایج بدست آمده منطقه مورد مطالعه را به سه محدوده تقسیم کرده و آبهای زیر زمینی هر محدوده از نظر استانداردهای آب شرب و آبیاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و بررسی آزمایشها مغایر کیفیت این آبها با استانداردهای آشامیدنی و قرار گرفتن آنها در محدوده C4 و S4 که محدوده نامطلوب برای آبیاری می باشد تشخیص داده شد.همچنین بررسی نتایج تجزیه ها نشان می دهد که پارامترهای مهم و خطرناک در این آبها، سمیت یون های ویژه نظیر برو ،کلر و سدیم که بالاتر از حد مجاز می باشد و در برخی منابع آب تا ١٠ برابر بیشتر از حد استاندارد است که استفاده از آنها باعث خطرات زیست محیطی بخصوص آلودگی خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی می شود که بایستی این محدودیت مد نظر قرار گرفته و مدیریت ویژه ای اعمال گردد.