سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مهران جعفری – دفتر فنی-معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی- سازمان آب و برق خوزس
محمدتقی منصوری کیا – فتر فنی- معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی- سازمان آب و برق خوزست

چکیده:

رودخانه کارون بطول ۸۵۰ کیلومتر و عرض متفاو ت ، از دره های تنگ عمیق در سرچشمه تا بستر پهن و گسترده در مصب، از بزرگترین و طویل ترین رودهای ایران است . این رود پس از رودخانه اروندرود، پهن ترین رودخانه در استان خوزستان می باشد . سرچشمه آن از ارتفاعات زردکوه بختیاری در جبال زاگرس می باشد . بدلیل گستردگی زیاد حوضه های آبریز و تعدد زیاد شاخه های متصل به رودخانه کارون، این رودخانه دارای دبی سیلابی بسیار بالایی ب وده لذا همواره، در سالهای گذشته، اراضی شهرها و روستاهای مجاور خود را دستخوش سیلابهایی نموده است . در راستای کنترل سیلاب این رودخانه در بازه های مختلف، مطالعاتی جهت احداث سدهای مخزنی در سرشاخه ها، احداث دایک های کنترل سیلاب، انحراف بخش هایی ازدبی سیلابی و . . . انجام شده و یا در حال انجام می باشد.
مسیل بحره، بعنوان یک مسیل طبیعی، با انحراف بخشی از دبی سیلابی رودخانه کارون، باعث کاهش تراز سطح آب سیلابی می گردد . این مسیل، در دبی پایه رودخانه کارون، هیچ عملکردی نداشته بلکه فقط در مواقع سیلابی بعنوان یک فیوز، بخشی از جریان سیلابی را، منحرف می نماید . در حال حاضر، بدلیل توسعه شهری و ساخت سازه های تقاطعی در مسیر نهر بحره و در نتیجه کاهش عرض در دهانه و بازه ابتدای ورودی و همچنین رسوبگذاری درطول مسیر آن، میزان دبی عبوری و در نتیجه تاثیر آن در کنترل سیلاب رود خانه کارون کاهش یافته اس ت . در این مقاله ، با مقایسه سه حالت ذیل، با یکدیگر، تاثیر مسیل بحره را، بعنوان یک فیوز، جهت کنترل سیلاب ( کاهش تراز سطح آب ) رودخانه کارون مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد:
-۱ وضعیت موجود رودخانه کارون و مسیل بحره
-۲ وضعیت موجود رودخانه کارون و اصلاح مسیل بحره
-۳ لایروبی رودخانه کارون و اصلاح مسیل بحره