سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیده هروی کریموی – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد-
مریم پوردهقان – کارشناسارشد پرستاری
مریم جدید میلانی – اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد
سیدکاظم فروتن – اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

با توجه به اهمیت کیفیت زندگی جنسی بیماران مبتلا به سرطان بخصوص سرطان پستان و نتایج مختلف تحقیقات در مورد کمیت و کیفیت تاثیر مشاوره بر روی ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان و به منظورتعیین تاثیر مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی جنسی مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی قرار دارند، این تحقیق در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت این پژوهش یک مطالعه از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی است که با مراجعه به انستیتو کانسر تهرانتعداد ۱۱۴ زن ۲۵-۵۵ساله مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی با سابقه ماستکتومی در دو گروه (n =63مراقبت استاندارد و ( ۵n = مراقبت استاندارد و مشاوره گروهی مورد بررسی قرار گرفتند. برای گروه تحت مشاوره ۵جلسه برنامه مشاوره گروهی طراحی گردید. کیفیت زندگی بیماران در هر دو گروه در ابتدا و انتهای کار توسط پرسشنامه استانداردQLQ- Br23 اندازه گیری شدنتایج پژوهش نشان داد، انجام مشاوره گروهی سبب ارتقاء مقیاسهای تصویر بدنی و عملکرد جنسی و لذت جنسی می گردد، کیفیت زندگی جنسی مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی دراثر مشاوره گروهی بهبود یافته است با توجه به یافته های پژوهشکه نشان دهنده تاثیر برنامه مشاوره گروهی بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی است پیشنهاد می گردد برنامه طراحی شده مشاوره گروهی به عنوان یک روش موثر در ارتقاء کیفیت زندگی جنسی این دسته از مددجویان در مراکز درمانی و مراقبتی –حمایتی مربوط به آنها به کار گرفته شود