سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیلا نجف علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مهدی رنجبر چوبه – پژوهشگر موسسه تحقیقات توتون رشت
مسعود اصفهانی – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مسعود کاووسی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات برنج رشت

چکیده:

آزمایش به صورت مزرعه ای و در قالب طرح آزمایشی فا کتوریل دو عاملی بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار، در دوسال زراعی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ در موسسه تحقیقات توتون رشت اجرا شد . عامل اول شامل زئولیت در پنج سطح صفر، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ ، ۴۰۰۰ کیلوگرم در هکتار و عامل دوم شامل کود پتاس در سه سطح صفر ، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتاربود که مخلوط با هم و بصورت نواری ودر ۱۵ سانتی متری عمق خا ک و پیش از نتقال نشا به زمین اصلی با خا ک مخلوط شد . صفات مهم کمی و کیفی از قبیل درصد نیکوتین، درصد قند احیا ، درصد پتاسیم دربرگ و در بقایا ، جذب کل پتاسیم در هکتار و عملکرد وزن تر و عمل کرد وزن خشک اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد که درصد نیکوتین برگ با مصرف زئولیت کاهش یافت که کمترین درصد نیکوتین در سطح ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار زئولیت و بیشترین درصد نیکوتین در سطح صفر زئولیت بود . اثر زئولیت در سال بر عملکرد وزن خشک در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. که بالاترین عملکرد در سال اول و از سطح ۳۰۰۰ کیلوگرم در هکتار زئولیت حاصل شد ( ۲۲۰۳ کیلوگرم در ه کتار). اثر متقابل زئولیت و کود پتاس بر عملکرد وزن خشک در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود . که بیشترین عملکرد ماده خشک از تیمار ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار زئولیت و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتارکود پتاس حاصل شد ( ۱ کیلوگرم در هکتار).اثر متقابل زئولیت و پتاسیم در سال بر عملکرد وزن خشک در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. که بیشترین عملکرد ماده خشک در سال اول و از تیمار ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار زئولیت و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کود پتاس حاصل شد ( ۲۵۵۵ کیلوگرم درهکتار برگ خشک).بنظر می رسدکه مصرف توام زئولیت و کود پتاس بتواند موجب افزایش عملکرد محصول در ناحیه مورد بررسی شده و درآمد زارعین را افزایش دهد.