سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جمشید زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
محمدرضا نادری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
مهرداد جعفرپور – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
امیرحسین نیرین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف سوپر جاذب‌ها در کاهش مصرف آب و دستیابی به رشد و کیفیت مناسب چمن رقم برموداگراس در منطقه لامرد فارس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ رژیم آ بیاری، هر روزه (هر ۲۴ ساعت یک بار )، یک روز در میان (هر ۴۸ ساعت یک بار ) و دو روز در میان (هر ۷۲ ساعت یک بار ) و فاکتور دوم مقادیر مختلف مصرف سوپر جاذب هیدروژل در خاک شامل مصرف مقادیر . ، ۳، ۵ و ۱۰ گرم هیدروژل سوپر جاذب در هر کیلوگرم خاک بود . وزن خشک برگ‌ها، وزن خشک ریشه، درصد پوشش چمن و طول بزرگ‌ترین برگ به طور معنی‌داری تحت تاثیر میزان هیدروژل قرار گرفتند . در این بررسی تیمار مصرف ۱۰ گرم در کیلوگرم خاک از سوپر جاذب بیشترین میانگین وزن خشک برگ، وزن ریشه، درصد پوشش چمن و طول بزرگترین برگ را تولید کرد. اثر دورهای مختلف آبیاری نیز بر خصوصیات وزن خشک برگ‌ها، وزن ریشه، میانگین طول ریشه و طول بزرگترین برگ معنی‌دار بود. بیشترین میانگین وزن خشک برگها، وزن ریشه و بزرگترین برگ مربوط به تیمار آبیاری هر روزه بود. در حالی‌که بیشترین میانگین طول ریشه‌ها مربوط به تیمار آبیاری دو روز یک بار بود. اثر متقابل میزان مصرف سوپر جاذب در دور آبیاری میزان وزن خشک برگ‌ها، وزن ریشه، میانگین طول ریشه و طول بزرگترین برگ معنی‌دار بود. در این بررسی مصرف ۱۰ گرم سوپر جاذب در کیلوگرم خاک در دور آبیاری هر روزه بیشترین میانگین وزن خشک برگ، وزن ریشه و طول بزرگترین برگ را تولید کرد. افزایش مواد جاذب رطوبت به همراه افزایش دور آبیاری در هر روز توانست رطوبت خاک را همواره در حد بهینه قرار داده و چمن به طور کامل از آن آب استفاده کند. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از میزان ۱۰ گرم سوپر جاذب در کیلوگرم خاک به همراه دور آبیاری دو روز یک بار می‌تواند جایگزین آبیاری هر روزه چمن در منطقه گردد و به این صورت ضمن داشتن چمنی با سطح سبز زیاد و با کیفیت مفید صرفه‌جوئی قابل توجه‌ای در مصرف آب می‌گردد