سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فرنوش جعفری – کارشناس ارشد باغبانی مرکز آموزش جهاد کشاورزی اردبیل

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی بر صفات کمی خیار و سیب زمینی این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهارتیمار و سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد، کود دامی، کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوستبودند. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که عملکرد خیار و سیب زمینی بطور معنی داری تحت تأ ثیر مصرف انواع کود قرارگرفتند. بیشترین تعداد میوه و بالاترین وزن تر بوته خیار به ترتیب در تیمارهای ورمی کمپوست و کود دامی مشاهده شد که باتیمار شاهد اختلا معنی داری داشتند. مصر کود ورمی کمپوست باعث افزایش عملکرد خیار شد. بطور کلی نتایج این آزمایشنشان داد استفاده از ورمی کمپوست باعث افزایش رابل توجهی در عملکرد و اجزاء عملکرد خیار می شود و اختلاف آن با کودها یدامی از لحاظ آماری معنی دار نیست.همچنین نتایج تجزیه آماری نشان داد که عملکرد سیب زمینی بطور معنی داری تحت تأ ثیر مصر انواک کود ررار گرفته است. بیشترین عملکرد سیب زمینی در تیمار مصر ورمی کمپوستت به مقدار ۳۱/۳ تن در هکتار مشاهده شد در حالیکه تیمار شاهد عملکرد پایین تری به مادار ۱۲/۳ تن در هکتار داشت. ضمن اینکه بالاترین تعداد غده در بوته در تیمار کود دامی و پائین ترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. توصیه می گردد از ورمی کمپوست در گیاهان گلخانه ای کهبه خاک سبک و مناسبتری نیاز دارند استفاده شود و مصرف کودهای شیمیایی بدلیل اثرات مضر و مخرب آنها کاهش یابد.