سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر سید رضا سید جوادین – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سید محمد رضا ناصرزاده – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله وابستگی معنویت و رضایت شغلی با انجام تحلیل میدانی صد نفر از کارکنان بانک ملت از طریق آزمون استقلال مورد بررسی قرار
گرفته است. با التزام به منافع معنویت در سه سطح فردی و گروهی و سازمانی در این تحقیق شش شاخص از هر سه سطح در نظر گرفته شده
است. پس از جمع آوری نتایج حاصل از پرسشنامه ها و تحلیل آنها نتیجه گیری و پیشنهادات نیز ارائه گردیده است.