سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا صدوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرنوش اسکندری – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

بر یکی از عناصر ضروری مورد نیاز برای رشد گیاهان می باشد. با اینکه یک عنصر ضروری تشخیص داده شده است ولی میزان نیاز گیاهان به این عنصر بسیار کم می باشد بطوریکه غلظت های بالای این عنصر محدودکننده رشد و عملکرد گیاه می باشد. شوری خاک و علظت های بالای بر در آب آبیاری از مهمترین عواملمحدود کننده تولید غلات در خاک های شور میباشد. اطلاعات کمی در مورد عکس العمل گیاه به شوری و بر به طور همزمان وجود دارد و همین اطلاعات محدود و متناقض می باشند. محققان گزارش کرده اندکه افزایش شوریغلظت بر را در اندامهوایی گیاه کاهش می دهد ولی با این حال علایم سمیت بر با افزایش غلظتبر در بافتهای برگی افزایش می یابد. شوری خاک وسمیت بر از عوامل محدود کننده تولید غلات درمناطق خشک و نیمه خشک می باشد. آب آبیاری مهمترین عامل افزایش بر درخاک می باشد.سمیت بر معمولا در خاک م آب شور مشاهده میشود. به منظور بررسی اثر شوری آب و مقادیر مختلف بر در آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک و خصوصیات رشدی گیاه جو آزمایشی با ۴ تیمار اصلی بر در آب آبیاری B6, B4, B2, B0 (صفرف ۲، ۴، ۶ میلی گرم در لیتر بر با استفاده از نمک اسید بوریک)در ۳ سطح شوری S2, S1, S0 (با هدایت الکتریکی، ۰/۴، ۴/۵۰، ۹ دسی زیمنس بر متر) بعنوان تیمارهای فرعی در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل در شش تکرا ردر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت بر در آب ابیاری و شوری خاک طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و عملکرد دانه در گلدان را به طور معنی داری کاهش داد. تعداد و وزن دانه در سنبله در کلیه تیمارها نسبت بهشاهد تفاوت معنی داری داشت. عملکرد دانه در گلدان تمام تیمارها نسبت به یکدیگرو همچنین نسبت به شاهد بطور معنی داری کاهش داشت. با افزایش غلظت بر غلظت سدیم در محلول خاک افزایشیافت در حالیکه افزایش بر غلظت این دو عنصر را در محدودخاک کاهش داد. با افزایش بر، هدایت الکتریکی خاک افزایش داشت، اما تغییر قابل ملاحظه ای در مقدار PH خاک مشاهده نشد، همچنین افزایش غلظت بر در آب آبیاری اثر معنی داری بر افزایش غلظت بر در خاک داشت.