سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرخ غنی شایسته – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
نوروز علیزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
نادر قائمیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

در ایران کمبود عناصر کم مصرف به ویژه بر مزارع به دلیلحاکمیت شرایط آهکی، کاهش درصد مواد آلی خاکها، حلالیت کم این عناصر در pH بالا، وجود یونهای کربنات و بی کربنات در آب و ابیاری و آهک بالا به همراه بارندگی اندک سالیانه و مصرف بالای فسفر عمومیت دارد. چغندرقندجزو محصولات پر نیاز نسبت به بر می باشد و در صورت کمبود آن صدمات زیادی به محصول وارد می شود. بر در واکنشهای مختلفی درگیاه شرکت می کند که از اهم آنها می توان تقسیم سلولی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربنه اشاره نمود. با افزایش pH خاک به ویژه در خاکهایی که کلسیم و رس زیاد دارند احتمالا به دلیل تشکیل ؟؟؟ و جذب سطحی آنیون ، فراهم بودن بر برای گیاه کاهش می یابد. در شرایط خشکی احتمالا ب علت کاهش تخرک بر به وسیله جریان توده ای و پلیمر شدن اسید بوریک، میزان آن کاهش می یابد. این شرایط در خاکهای مناطق غرب کشور مانند استانهای کرمانشاه، همدان، کردستان وجود دارد. بر در محلول خاک اغلب به صورت اسید بوریک (H3BO3) وجود دارد و اغلب بدین صورت توسط گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. در این بررسی اثرات بر عملکرد چغندر قند در کرمانشاه مشاهده گردید که مصرف ۶/۶۶ کیلوگرم اسید بوریک در هکتار عملکرد ریشه را به طور معنی داری افزایش داد.