سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا خوگر – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیی فارس

چکیده:

پتاسیم نه تنها از نظر مقدار موجود دریافت های گیاه بلکه از نظر فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی یکی از مهمترین کاتیون های تغذیه گیاه است ).۲) خاکی با ۶۰۰ پوند در ایکرپتاسیم قابل تبادل و نسبت کلسیم به پتاسیم برابر ۱۳:۱ ، پتاسیم کافی را برای گیاه فراهم می نماید . در صورتی که خاکی با نسبت فوق و داشتن ۶۰ پوند در ایکر پتاسیم قابل تبادل قادر به فراهم نمودن پتاسیم کافی برای گیاه نیست ).۵) پتاسیم قابل استفاده خاک برای گیاه بوسیله اثرات متقابل منابع پتاسیم کنترل می شود . درک ناصحیح این دینامیک منجر به مدیریت ناصحیح حاصلخیزی خواهد شد . باید توجه داشت که کل ظرفیت پتانسیل بافری (PBC) خاک با ظرفیت بافری مربوط به پتاسیم غیرقابل تبادل همبستگی معنی داری دارد ).۶) در آزمایش انجام شده به منظور تاثیر پتاسیم برعملکرد غلات دربواپست به این نتیجه رسیده اند که کود پتاسیم سبب افزایش عملکرد گندم به میزان ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است ).۳) بازرگان و همکاران (۱) در آزمایشی تاثیر ظرفیت تبادل کاتیونی متفاوت و بافت مختلف خاک را برعملکرد ذرت مورد بررسی قرار دادند . آنان نتیجه گرفتند که با توجه به مقادیر پتاسیم قابل جذب اولیه خاک ها، وزن خشک اندام هوایی و جذب کل پتاسیم در اندام هوایی ذرت تحت تاثیر تیمارهای مختلف کود پتاسیمی قرار نگرفت . اما این تیمارها در سطح ۵ درصد برغلظت پتاسیم در اندام هوایی گیاه تاثیر معنی داری است . دراین آزمایش مشاهده شد که رفتار خاک های با ظرفیت
تبادل کاتیونی کم و متوسط با یکدیگر مشابه ولی با رفتار خاک با ظرفیت تبادلی زیاد، تفاوت داشت . کملر (۴) ۱۹۸۳ گزارش کرد که کمبود پتاسیم در مرحله ۲-۳ برگی تعداد خوشه و در مراحل بعدی سبب کاهش وزن هزاردانه شده است . محققان در آزمایشی مشاهده نمودند که سطح کفایت پتاسیم برای گیاه با مقادیر مختلف CEC متفاوت است (۷).