سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاپور لرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدرضا عنایت قلی زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر مقادیر کود نیتروژنه برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام پرمحصول و هیبرید بهار-۱ برنج آزمایش مزرعه ای دردانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درسال زراعی ۸۶-۸۵ انجام گرفت کرت های اصلی شامل سطوح مختلف کود نیتروژنه شامل N0-0 N3=200 N2=175 N1=150 کیلوگرم نیتروژن خالص ازمنبع کود اوره و کرتهای فرعی شامل ژنوتیپ های برنج دانیال LD183 شفق و هیبرید بهار-۱ بود نتایج بدست آمده نشان داد که بین مقادیر مختلف کود نیتروژنه برروی صفاتی مانندعملکرد دانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت تعداد کل پنجه ها درصد باروری پنجه ها تعداددانه درخوشه درصدباروری خوشه ارتفاع گیاه و درصد پروتئین دانه اختلاف معنی داری وجود دارد همچنی ن اثرارقام برروی تمامی صفات مورد مطالعه به جز تعدادکل پنجه ها اختلاف معنی داری مشاهده گردید اثرمتقابل کود نیتروژنه و رقم برروی درصد باروری دانه ها وزن هزای دانه وزنهزاردانه درصد باروری خوشه ودرصد پروتئین دانه نیز معن یدار بود بهترین سطح کودی برای ارقام مورد آزمایش سطح N2 با ۱۷۵ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار که بیشترین عملکرد دانه را دارا بود ودرکلاس بالاترنسبت به سایرسطوح کودی قرارگرفت