سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت اله توحیدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان,
محمدحسین حبیب الهی – مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف ک ود نیترو ژنه و شیوه توزیع آن بر عملکرد کلزا (رقم هایولا) در منطقه حاجی آباد هرمزگان آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد به اجرا درآمد . اهداف طرح عبارت بودند از تعیین مقدار کود نیترو ژنه و شیوه توزیع آن جهت کسب حداکثر عملکرد دانه و روغن و نیز اثر متمایز هر کدام بر عملکرد و اجزا عملکرد رقم مورد نظر در حاجی آباد . این طرح در زمینی بهمساحت ۱۲۰۰ مترمربع با طرح آماری اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . فاکتور اصلی کود نیترو ژن در چهار سطح N ا (۲۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰) کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار و چهار شیوه توزیع کود D1 (کل مقدار کود تعیین شدن برای هر سک از سطوح N در یک نوبت ، یعنی همزمان با کاشت )، D2(یک دوم کود در موقع کاشت ، یک دوم باقیمانده به تساوی در سه مرحله یعنی شروع رشد در بهار، در مرحله ساقه دهی و در مرحله گلدهی)، D3 (یک سوم کود در موقع کاشت ، دوسوم باقیمانده به تساوی در سه مرحله یعنی شروع رشد در بهار، در مرحله ساقه دهی و در مرحله گلدهی)، D4 (یک چهارم کود در موقع کاشت و سه چهارم باقیمانده به تساوی در سه مرحله یعنی شروع رشد در بهار ، در مرحله ساقه دهی و در مرحله گلدهی) بعنوان کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلق به مقدار کود ۲۰۰ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار با عملکرد ۳۰۸۷ کیلوگرم در هکتار می باشد. همچنین بالاترین عملکرد دانه از تیمار ۲۰۰ کیلوگرم کود نیترو ژن خالص که به صورت یک سوم همزمان با کاشت و دوسوم دیگر در سه مرحله یعنی شروع رشد در بهار ، در مرحله ساقه دهی و در مرحله گلدهی با عملکرد ۳۴۲۵ کیلوگرم در هکتار حاصل گردید.