سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید سلیم پور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول
اکبر گندمکار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
علیر پاک نژاد – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول

چکیده:

پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان می باشد که نقش مهمی در اقتصاد آب برای گیاه، فتوسنتز و کمیت و کیفیت محصولات دارد (۲) متاسفانه در مقابل مصرف زیاد کودهای فسفره و ازته، مصرف کودهای پتاسیم معمول نمی باشد. این تصور که خاکهای ایران به ویژه در منطقه خوزستان غنی از پتاسیم می باشند، سبب شده که مصرف این عنصر به صورت کود در اکثر گیاهان زراعی و مخصوصا چغندر قند معمول نباشد. برای این که پتاسیم به خوبی جذب گیاه شود، رابطه K/Ca بایستی بیش از واحد باشد، حال آنکه این نسبت در خاکهای ایران به دلیل وجود آهک کمتر از یک بوده و مصرف پتاسیم را ضروری می سازد. یکی از اهداف اصلی در زراعت چغندرقند افزایش درصد و عملکرد قند می باشد. عوامل متعددی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این عوامل نوع و مقدار کود پتاسیمی می باشد. اعمال مدیریت های گوناگون زراعی از قبیل استفاده از ارقام پر محصول، آبیاری و کودهای نیتروژنی و فسفره به منظور افزایشعملکرد گیاه سبب شده که پتاسیم خاک کاهش یابد، به طوری که گزارشات مختلف نشان داده که مصرف پتاسیم به صورت کود عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار داده است (۳). سلیم پور (۱۳۷۵) با انجام یک آزمایشنشان دادکه مصرف ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار K2O در هکتار عملکرد چغندر قند را بهبود بخشید (۱). در مصرف کودهای پتاسیمی اثر غیر مستقیم پتاسیم به عنون آنیون همراه مطرح می باشد، بدین معنی که کلر موجود در کلرور پتاسیم باعث کاهش جذب نیتروژن می گردد (۴و۵) . از طرفی مصرف پتاسیم ممکن است باعث کاهش تولید گلوتامین که یکی از ترکیبات اصلی نیتروژن در گیاه می باشد، شود (۶). تخلیه پتاسیم خاک در اثر کشاورزی فشرده و عدم مصرف کودهای پتاسیمی در سال های گذشته، بررسی مصرف این عنصر را در خاکهای منطقه خوزستان به ویژه برای محصول مهمی مانند چغندرقند که نیاز بالایی به پتاسیم دارد را ضروری میسازد. از این رو این آزمایش با هدف بررسی تاثیر مقادیر و منبع مختلف پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند در منطقه دزفول اجرا گردید.