سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رئوف سیدشریفی – دانشگاه محقق اردبیلی نویسنده اول
احمد قیاسی – دانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری – دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه وکارایی مصرف کود در سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال زراعی ۱۳۹۲ اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح کود نیتروژنه (صفر، ۶۰،۳۰ و ۹ کیلوگرم در هکتار) در مراحلهای مختلف رشدی به صورت (۳/۱ مرحله ۴-۶ برگی + ۳/۱ مرحله گل دهی + ۳/۱ شروع دانه بندی) ، (۳/۱ شروع گل دهی + ۳/۱ شروع غلاف بندی + ۳/۱ شروع دانه بندی)، (۴/۱ مرحله ۴-۶ برگی + ۴/۱ شروع گل دهی + ۴/۱ شروع غلاف بندی + ۴/۱ شروع دانه بندی) و (۳/۱ مرحله ۴-۶ برگی + ۳/۱ مرحله غلاف بندی + ۳/۱ شروع دانه بندی) بودند. نتایج نشان داد بیشترین شاخصهای رشدی نظیر سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و بیوماس کل از کاربرد ۹۰ کیلوگرم نیتروژن به صورت تقسیط مساوی در سه مرحلهی (۳/۱ مرحله ۴-۶ برگی + ۳/۱ غلاف بندی + ۳/۱ شروع دانه بندی) به دست آمد. با افزایش مقادیر نیتروژن ارتفاع بوته، دانه در بوته، نیام در بوته، عملکرد دانه و درصد روغن افزایش یافت