سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید ربیعی –
طاهر پازوکی پلاشت –
مجید محمدصادق –

چکیده:

در مدیریت صنعتی گله ها ی گاو شیری دست یابی به تولید یک گوساله در سال بسیار حائز اهمیت می باشد . در این راه درصد موفقیت تلقیح مصنوعی یکی از مهمترین فاکتورهای موثر می باشد . در گاو ها ی شیری دوشا غلظت استرادیولدر زمان پرو استروس همانند غلظت پروژسترون در خلال فازدی استروس نسبت به گاوهای غیر دوشا کمتر می باشد ( لوسی ).۲۰۰۱ در گاوها ی دوشا افزایش متابولیسم کبدی پروژسترون ،غلظت آن را محدود می نماید ( ویلث بنک و همکاران ).۲۰۰۰ این تفاوت در شرایط اندوکرینی ممکن است مانع بهبود کارآیی تولید مثلی گردد . از سو ی دیگر تاثیرات آناتومیک و فیزیولوژیک هر زایش می تواند بر میزان موفقیت تلقیح موثر باشد . این تحقیق در یکی از دامداریهای صنعتی اطراف تهران بصورت گذشته نگر و با بررسی ۳۲۷۸ آبستنی در دامهایی با بیش از دو بار زایش و در طول چهار سال انجام گرفته است . رکود تولید شیربرای ۳۰۵ روز در هر شکم ، تعداد تلقیح منجر به آبستنی و شکم زایش ثبت شد .
نتایج بوسیله تست آماری پیرسون تحلیل گردید . دامها به چهار گروه کم تولید ۲۰۳) راس ) ، متوسط تولید ۶۴۶) راس ) ، پرتولید ۱۹۹۸) راس ) و ممتاز ۴۳۰) راس ) تقسیم شدند . از لحاظ شکم زایش نیز چهار گروه شکم دوم ۱۲۸۸) راس ) ، شکم سوم ۸۵۶) راس ) ، شکم چهارم ۵۵۶) راس ) و شکم پنجم به بالا ۵۷۷) راس ) تقسیم گردیدند . کمترین تعداد تلقیح به ازا ی آبستنی دام ها ۱ وبیشترین ۱۲ مرتبه، بامیانگین ۲/۳۸ و انحراف معیار ۱/۶۸ بود . بیشترین شکم زایش ۱۲ ، مد ۲ ، میانگین شکم زایش ۳/۲۷ و انحراف معیار ۱/۴۵ بو د . و بیشترین میزان تولید شیر ۳۰۵ روز ۱۷۰۹۰ کیلو، کمترین ۳۷۸۵ کیلو، میانگین تولید شیر ۳۰۵ روز ۱۰۰۶۰/۷۱ کیلو گرم و انحراف معیار ۱۸۰۳/۴ بود . رابطه معنی داری مابین تعداد تلقیح به ازای آبستنی وتولید شیرمشاهده نشد r =0/214 مابین تعداد تلقیح به ازای آبستنی و تعداد شکم زایش رابطه معنی دار بود ) r = 0/027( در نتیجه در جمعیت مورد مطالعه با افزایش تعداد زا یش در گاوها تعداد تلقیح افزایش می یابد وتغییرات مربوط تعداد زایش از میزان تولید شیر مهمتر است .