سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدرضا علمی حسینی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
حکمت رضوی زاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فولادهای ماریجینگ گ روهی از فولادها هستند که دارای استحکام و تافن س شکست بالایی می باشند .تیتانیم به عنوان مهمترین عنصر در پیرسازی فولادهای ماریجینگ شناخته شده است که با تشکیل رسوبNi3Tiدر پیرسازی آن شرکت می کند . همچنین این عنصر به دلیل تمایل بالا به واکنش با عناصرمضری مانندS و N ،Cباعث تشکیل آخال های تیتانیم داری همچون نیترید، کاربید و سولف ید تیتانیم میشود. در این تحقیق تاثیر افزایش تیتانیم از ۱ به ۲ درصد وزنی بر روی مقادیر استحکام ، سختی ، انعطافپذیری و مقاومت به ضربه فولاد ماریجینگC300تولید شده به روشVARبررسی ش د. نتایج حاصلاز این تحقیق نشان داد افزایش تیتانیم به بیش از۱/۵ درصد وزنی موجب تشکیل آخال ها ی بیشتری می شود که این امر باعث کاهش خواص مکانیکی فولاد ماریجینگ می گردد. در این تحقیق تاثیر افزایش مقدار تیتانیم بر روی کسر سطحی آخال ها ی تیتانیم دار ، ساختار نهایی ، رفت ار شکست و میزان کاهش اتمهای گازی موجود در فولاد ذوب مجدد شده بررسی گردید. علاوه بر این نحوه تاثیر کسر سطحی آخال ها بر خواص مکانیکی این فولاد مورد مطالعه قرار گرفت.