سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالرحمن فصیحیانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
محمود نیرومندی جهرمی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
هادی کشاورز شیرازی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
لادن جوکار – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

بیماری های ریشه چغندرقند از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محسوب می شوند. به طور کلی کنترل بیماری های خاکزی بسیار مشکل تر از بیماری های هوازی است زیرا که تشخیص آنها قبل از ایجاد خسارت قابل توجه بسیار مشکل می باشد. کود نیتروژنه به فرم های مختلف رل مهمی در تشدید و یا کاهش بیماری های خاکزی گیاهی دارد. به طور کلی فرم های نیتروین تاثیر بیشتری روی عوامل بیماریزا و گیاه میزبان با مقایسه با نیتروژن مصرفی دارد. در استان فارس عوامل متعددی در پوسیدگیریشه چغندر دخالت دارند. این عوامل عبارتند از Pythium Erwinia , Phytophthoraspp, aphenidermatum , cartorora sub sp. Betevascularum (1، ۳و۴). در این تحقیق اثر مقدار و نوع کودنیتروژن مصرفی بر میزان پوسیدگی ریشه، عملکردو درصد قند چغندر قند مورد بررسی قرار گرفته است.