سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
گل آرا مالکی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد رودهن
سحر اسمعیلی – دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
علیرضا فریدی – دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر منابع مختلف حمایت اجتماعی بر ابعاد سلامت روانی در افراد سوءمصرف کنندهی مواد در شهر بابل اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و با حجم نمونهی ۰۸ نفر انجام شد که به کمک پرسشنامههای سلامت عمومی GHQ-20 و حمایت اجتماعی واکس و همکارانمورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل آماری دادهها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتیجهی آزمون حاکی از آن است که بین حمایت اجتماعی وسلامت روانی رابطهی معنیداری وجود دارد. از بین منابع حمایتی، حمایت خانواده بیشترین تاثیر را نسبت به سایرمنابع حمایتی دارد. از سوی دیگر در بین ابعاد مختلف سلامت روان، حمایت اجتماعی بیشترین رابطه را با کارکردهای اجتماعی دارد. با توجه به این یافتهها میتوان نتیجه گرفت فراهم نمودن عوامل حمایتی میتواند منجر به افزایش سلامت روان در افراد شود