سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرخ غنی شایسته – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عزیز مجیدی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
الناز حبشیانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمد جعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی میزان کارایی منابع مختلف کودهای نیترو ژنه در زراعت گندم آبی ، این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به مدت یک سال زراعی (۸۴-۱۳۸۳) با پنج تیمار در سه تکرار به شرح تیمار اول : شاهد (مصرف تمام عناصر غذایی بر اساس آزمون خا ک بدون نیترو ژن)، تیمار دوم : مصرف نیترو ژن از منبع اوره بر اساس آزمون خاک در سه تقسیط( ١٥٠ کیلو گرم در هکتار )، تیمار سوم : مصرف نیتروژن از منبع اوره بر اساس آزمون خا ک در دو تقسیط به صورت سرک بدون مصرف پایه ( ١٥٠ کیلو گرم در هکتار )، تیمار چهارم : مصرف نیتروژن به میزان ١٥٠ کیلوگرم در هکتاردر سه تقسیط (۱/۳ از منبع SCU به صورت پایه + ۱/۳ سر ک اول از منبع اوره + ۱/۳ سر ک دوم از منبع اوره ) و تیمار پنجم : مصرف نیترو ژن به میزان ١٥٠ کیلوگرم در هکتاردر سه تقسیط (۱/۳ از منبع کود کامل ما کرو بصورت پایه + ۱/۳ سرک اول از منبع اوره + ۱/۳ سر ک دوم از منبع اوره ) در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب در یک خا ک Fine silty mixed active mesic تحت گروه Typic Haploxerepts پیاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اثر تیمارها بر میزان عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنی دار گردید (۰/۰۵=α) بطوریکه تیمار پنجم با ٥٤٣٥ کیلوگرم دانه باعث افزایش ٥٩ درصد عملکرد گردید که با تیمار های چهارم و دوم ، در یک کلاس قرار گرفتند . از نظر میزان پروتئین دانه اختلاف معنی داری بین تیمارها در سطح یک درصد مشاهده گردید (۰/۰۱=α) بطوریکه بیشترین میزان پروتئین دانه (۱۱/۲۱ درصد) در تیمار چهارم حاصل شد که با تیمار های سوم و چهارم در یک سطح قرار گرفتند . کارایی کودهای نیترو ژنه در تیمار پنجم برابر ۱۳/۴ کیلوگرم در کیلوگرم گردید . مصرف SCU بصورت پایه در تیمار چهارم نیز باعث افزایش قابل توجه درصد بازیافت ظاهری نیتروژن ( ٣١ درصد ) گردید. همچنین کارایی زراعی نیترو ژن در تیمار مصرف کود کامل ما کرو نسبت به سایر تیمارها دارای بیشترین مقدار بود.