سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد بای یوردی – عضو هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی
پریسا زرگری پور – عضو هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده:

منابع کود آلی از جمله ود دامی، کمپوست حاصل از زباله شهری و ورمی کمپوست دارای ارزش تغذیه ای فراوانی برای محصولات زراعی بوده و مصرف آنها گامی موثر در روند توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست می باشد. به منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود آلی بر کمیت و کیفیت پیاز قرمز آذرشهر آزمایشی بصورت بلئکهای کامل تصادفی در دو سال زراعی ۸۲ و ۸۳ در دو منطقه خسرو شهر و بناب اجرا گردید. کود دامی از نوع گاوی در سه سطح (۱۰، ۱۵ و ۲ تن در هکتار) و یک تیمار شاهد که در آن ازت، فسفر و پتاسیم بر اساس آزمون خاک مصرف شد و کاربرد ماسه جمعا در ۱۰ تیمار و در سه تکرار پیاده شد. بیشترین عملکرد (۷۱/۱ تن در هکتار) در اثر مصرف ۶ تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد در سال اول و دوم آزمایش در منطقه خسروشهر در مقایسه با بناب حاصل شد. حداکثر غلظت نیترات (۱۵۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر) در تیمار شاهد و حداقل آن در اثر کاربرد ورمی کمپوست (۹۸ میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) به دست آمد. کمترین درصد غده های از بین رفته (۱۲%) در اثر مصرف مقادیر مختلف کود دامی اندازه گیری شد. بیشترین میزان اسید اسکوربیک (۱۳/۵ میلی گرم در یکصد گرم وزن تر) در غده پیاز با مصرف مقادیر مختلف ورمی کمپوست حاصل شد. بیشترین درصد پروتئین (۱/۴۹ درصد) در اثر مصرف ۶ تن در هکتار ورمی کمپوست حاصل شد.