سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا علی زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
حمید سیادت – استادپژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
علی اسدی کنگرشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
افسانه توسلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به دلیل در نظر نگرفتن اهمیت و تاثیرات مثبت مواد آلی در اراضی کشاورزی، اغلب خاک های کشور از این لحاظ دچار کمبود گشته و باعث کاهش چشمگیری در حاصلخیزی خاک شده است، بدینسبب اراضی وسیعی از مناطق حاصلخیز، امروزه به صورت متروکه، از سکنه های محلی خالی گشته و خاک به صورت نامتناسب بدست طبیعت سپرده شده است. تحقیقات بسیاری برای مطالعه تاثیر مواد آلی بر خواص گوناگون خاک توسط محققین کشورهای متعدد صورت گرفته است.
امروزه مصرف کودهای آلی به علل مختلفی از رواج چندانی برخوردار نمی باشد و نیاز غذایی گیاهان دائمی عمدتا از طریق کودهای شیمیایی تامین می شود. برای مثال در آمریکا ۷۰ درصد نیتروژن مصرفی از طریق کودهای شیمیایی، ۶ درصد از طریق کود دامی و ۲۴ درصد از طریق بقایای گیاهی تامین می شود.
عده ای از پژوهشگران بر این باورند که حاصلخیزی خاک رابا عرصه مواد آلی مانند کودهای کمپوست می توان حفظ و تجدید کرد. می توان با مصرف کودهای آلی فراهمی فسفر و بیشتر عناصر کم مصرف را بوسیله مکانسیم های مختلف افزایش داد.
پژوهشگران یاد شده تاکید می کنند که دامنهواکنش گیاه به عواملی از قبیل نوع کود، کیفیت آن، زمان مصرف، مقدار آن، خصوصیات فیزیکو – شیمیایی خاک و رطوبت خاک در طول فصل رشد گیاه بستگی دارد. هدف از این آزمایش که مبتنی بر دیدگاه های کشاورزی ارگانیک می باشد مقایسه اثر چند نوع کود دامی رایج در منطقه بر خصوصیات کمی و کیفی سویا می باشد.