سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا توسلی – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز و محقق بخش تحقیقات خاک و آب آذربایجان شرقی
احمد بای بوردی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

قارچ های میکوریز از جمله گروههای متنوع قارچی اند که تقریباً در تمامی انواع خاک ها به رشد و نمو می پردازند و قادر به ایجاد همزیستی با ریشه اکثر گیاهان زراعی می باشند (۱) قارچ های
میکوریز موجب افزایش جذب عناصر غذایی ( به خصوص فسفر ) و نتیجتاً رشد بهتر گیاه میزبان شده ، همچنین این همزیستی باعث کاهش تنش های محیطی از جمله استرس های خشکی و شوری
می شود (۹) یک شاخص مهم از فعالیت قارچ های میکوریز، میزان کلنیزاسیون سیستم ریشه ای توسط این قارچ ها یا عوامل مختلفی از جمله خصوصیات ظاهری و ساختمانی سیستم ریشه ای، مقدار و کیفیت ترشحات ریشه ای، مصرف نهاده های مختلف از جمله کود و سم، غلظت های بالای عناصر سنگین، بهم زدن خاک و همچنین تنش رطوبتی بر درصد همزیستی میکوریزی درریشه گیاهان تأثیر می گذارد ( ۲ ، ۳ ، ۵ ،۷) منابع کود آلی از جمله کود دامی، کمپوست حاصل از زباله شهری و ورمی کمپوست دارای ارزش تغذیه ای فراوانی برای محصولات زراعی می باشد و با توجه به پایین بودن میزان ماده آلی در خاک های کشاورزی و جایگزینی مصرف اینها به جای کودهای شیمیایی می تواند گامی مؤثر در روند توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست باشد . از آنجائیکه این منابع کود آلی دارای غلظت های متفاوتیجدول (۱) از عناصر غذایی می باشند، لازم است اثر این منابع کود آلی بر فعالیت قارچهای میکوریز همزیست با ریشه گیاهان زراعی می باشد را بررسی شود