سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا یزدان پناه – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
رحیم مطلبی فرد – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

به دلیل در نظر نگرفتن اهمیت و تاثیرات مثبت مواد آلی در اراضی کشاورزی، اغلب خاک های کشور از این لحاظ دچار کمبود گشته و باعث کاهش چشمگیری در حاصلخیزی آنها شده است . هدایت و راهنمایی کشاورزان محلی در این ارتباط در نقاط روستایی کشور که سطح زیادی را شامل می شود، می تواند تاثیر بسزایی در افزایش میزان تولیدات کشاورزی داشته باشد . همچنین این امر می تواند در نقاطی که عملیات کشاورزی به صورت تجاری صورت می گیرد، تأثیر قابل ملاحظه ای در میزان تولید داشته و در ثبات و حفظ کشاورزی پایدار مؤثر واقع گردد .
تحقیقات بسیاری به منظور مطالعه تأثیر مواد آلی بر خواص گوناگون خاک توسط محققین در کشورهای متعدد صورت گرفته است ( براتون، ۱۹۷۷ ؛ چنی وسویفت ۱۹۸۴ ؛ هینزوسویفت ۱۹۹۰ ؛ زوزل و همکاران ۱۹۹۰ ؛ مک دونا و همکاران ۱۹۹۵ ؛ گلسنر و همکاران ۱۹۹۵ ؛ سینق و همکاران ۱۹۹۵ ؛ لیفرینگ و مک لی ).۱۹۹۶ نتایج کلیه این تحقیقات تأکید بسیار بر تأثیرات مثبت و مفید مواد آلی بر خواص مختلف خاک و میزان تولیدات کشاورزی دارند . بررسی تأثیرات متعدد مواد آلی بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک در استان همدان مورد مطالعه قرار گرفت . در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف از منابع متفاوت مواد آلی مورد بررسی واقع گردید . اثر تیمارهای مختلف مواد آلی بر خواص فیزیکی خاک شامل نفوذپذیری خاک نسبت به آب و همچنین وزن مخصوص ظاهری خاک و نیز تأثیر این تیمارها بر خواص شیمیایی خاک چون میزان کربن آلی، فسفر و پتاسیم و ازت ضمن اجرای طرح آماری کرت های خرد شده در خاکی با بافت سنگین بررسی و چنین نتیجه گیری شد که اثر سطوح و نوع ماده آلی و همچنین اثر متقابل آنها بر مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک در سطح %۱ آزمون دانکن معنی دار بود، اما اثر سطوح و نوع ماده آلی بر مقدار نفوذپذیری خاک نسبت به آب معنی دار نگردید . همچنین اثر تیمارهای مختلف بر مقدار ازت، فسفر و پتاسیم قابل جذب و همچنین مقدار کربن آلی خاک معنی دار نبود . در خاک با بافت سنگین اثر تیمارهای مختلف بر مقدار محصول ذرت معنی دار گردید.