سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران رضائی – کارشناس ارشد گروه مطالعات منابع طبیعی مرکز تحقیقات بین المللی همزیس
لیلا طاهری آزاد – کارشناس ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا رفیعی – استادیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانه ها به عنوان منبع مهم جهت تامین آب آشامیدنی و کشاورزی مطرح می باشند. علاوه بر این به عنوان یک اکوسیستم دارای ارزش زیستگاهی بسیار بالایی می باشند. رودخانه ها جدا از تغییرات طبیعی خود دستخوش دگرگونیهای زیادی قرار دارند. سد سازی، آلودگیهای ناشی از تخلیه فاضلاب ها، بهره برداری از شن و ماسه بستر رودخانه ها هر یک به نوعی در دگرگونی محیط زیست رودخانه ها موثرند. این تحقیق در سال ۱۳۸۲ در دو فصل بهار و تابستان در حوزه آبریز رودخانه کردان و آغشت انجام شد. ۵ ایستگاه مطالعاتی جهت انجام تحقیق انتخاب گردید و نمونه برداری به صورت ماهانه انجام گرفت. پس از نمونه برداری نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و کار اندازه گیری فاکتورهای شیمیایی خاک انجام گرفت. در این تحقیق با اندازه گیری شاخصهای فیزیکو شیمیایی موجود درآب و رسوب بستر رودخانه شرایط زیست محیطی و آلودگی رودخانه کردان مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دامنه تغییرات PH آب رودخانه بین ۵/۷ الی ۲/۸ می باشد.دامنه تغییرات EC آب بین ۲۲۴ تا ۶۴۲ (ms/cm) می باشد. همچنین میزان فسفر خاکبین ۴ تا ۶/۸ppmمتغیر بود. میزان درصدی کربن و ازت خاک نیز به ترتیب بین ۰/۰۰۳۹ تا ۰/۲۴۳ و ۰/۰۱۰۴ تا ۰/۰۱۷۸ می باشد. میزان Total.N آب نیز بین ۰- ۱۲/۳۲ppmمتغیر می باشد. از مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با استانداردهای جهانی کیفیت آب ( استانداردهای,WHOEC و وزارت نیرو) جهت کاربریهای آب آشامیدنی، آبزی پروری و موجودات آبزی مشخص گردید که آب رودخانه کردان در ردیف آب های بدون آلودگی ( Oligosaproby)قرار دارد و برای مصارف فوق هیچ گونه محدودیتی ندارد.