سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف
حسن صیادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، مقاومت هیدرودینامیکی شناور تریماران با فرم بدنه ویگلی مورد بررسی قرار گرفته است و تاثیر موقع یت طول ی بدنه ها ی جانب ی نسبت به بدنه اصل ی برا ی چهار مو قعی ت طول ی و در محدوده عدد فرود /.۵۸۹-./۸۱۰ در میزان مقاومت فشاری و و یسکوز مورد بررسی قرار گرفته است . برای مدلسازی عددی، جریان بصورت سه بعدی گذرای دوفازی لزج شبیه سازی شده است و در مقایسه با نتایج موجود، دقت مدلسازی صورت گرفته ارزیابی شده است . نتایج حاصل از مدلسازی عددی بیانگر تاثیر به سزای موقعیت طولی بدنه های جانبی بر مقاومت هیدرودینامیکی شناور ترایماران می باشد .