سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کمال نبی اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاور
فرهاد خرمالی – استادیار خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
شمس الله ایوبی – استادیار خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

مطالعه تحول و تکامل خاک ها جدا از نقش بسیار مهمی که در چرخه تولید مواد غذایی دارد به علت بررسی فرایندهای خاکی دارای اهمیت ویژه ای است (۲) در بوجود آمدن خاک های مالی سولز آب زیر زمینی نقش مستقیم و به سزایی دارد . به طوری که تاثیر زهکشی درونی خاک و عمق سفره آب زیرزمینی بر مورفولوژی، تکامل و هوادیدگی کانی های خاک توسط محققین مختلف مطالعه شده است (۵) اسمکتایت، کلرایت، کائولینایت، پالیگورسکایت و ورمیکولایت از جمله مهمترین کانی های مناطق خشک و نیمه خشک هستند (۱ و ۶ )تحقیق حاضر به منظور بررسی چگونگی تشکیل خاک های مالی سولز و خصوصیات آنها در ایستگاه تحقیقاتی خرکه صورت گرفته است .