سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر شابختی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی حشمتی سعادتی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

دیوار برشی بتن آرمه یکی از سیستمهای مناسب در برابر نیروهای جانبی می باشد که تعبیه بازشوها تاثیر مهمی بر عملکرد آن می گذارد . نسبت ابعاد بازشو و همچنین درصد آرماتور بکار رفته در دیوار از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو می باشند که روشهای نوین طراحی و پیشرفتهای نرم افزاری در زمینه تحلیل غیرخطی سازه ها، امکان بررسی رفتار غیرخطی و شکل پذیری چنین سازه ای را بخوبی فراهم آورده است . در تحقیقات گذشته از تیرهای عمیق برای مدلسازی کامپیوتری بازشوها در دیوارهای برشی استفاده شده است، این تقریبسازی خصوصا برای بازشوهای با ارتفاع کم، خطای نسبتا زیادی در پاسخهای سازه ایجاد می نماید . لذا برای رفع این نقیصه در پروژه حاضر، دیوار برشی بتنی بصورت یک صفحه دارای سوراخ مدل گردیده و تاثیر بازشو بر رفتار غیرخطی سازهای کوتاه، متوسط و بلند، به ازاء درصد آرماتورهای مختلف، به کمک منحنی ظرفیت سازه مورد بررسی ق رار گرفته است و به منظور دستیابی به مقادیر ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی دارای بازشو و مقایسه با مقادیر ذکر شده در آیین نامه، میزان شکل پذیری و مقدار ضریب رفتار نمونه ها نیز محاسبه شده است .