سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معرفت قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,
محمد ضعیفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,
رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
حسینعلی شیخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم و نسبتها ی مختلف کشت بر عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو سیاه دانه آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (حسن باروق) به صورت فاکتوریل با طرح پا یه بلوک های کامل تصاد فی با سه میزان بذری (۷۵، ۱۵۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار ) و شش سطح نسبت کاشت جو به سیاه دانه (۰:۱۰۰، ۲۰:۸۰، ۴۰:۶۰، ۶۰:۴۰، ۸۰:۲۰ و ۱۰۰:۰) در سه تکرار در دو سال زراع ی ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس به تفک یک سال های آزما یش و تجز یه مرکب دو سال نشان داد که در هر دو سال با افزایش میزان بذر مصر فی عملکرد علوفه افز ایش یافت. ولی میزان این افزایش عملکرد در سال اول به دلیل رطوبت نسبی بالا و گسترش بیماریهای قارچی کمتر از سال دوم بود . معنی دار شدن اثر نسبت های مختلف کشت بر عملکرد علوفه خشک تو لیدی در طی دو سال آزما یش و مقا یسه میانگین ها نشان داد بیشترین عملکرد در نسبت ردیفی ۴۰ درصد جو + ۶۰ درصد سیاه دانه با بکارگیری ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار بذر مصرفی حاصل شد و نسبت برابر ی زمین در این ترکیب تیماری ۲۳:۱ بود.