سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
الهام احمدی شادمهری – دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد تربت جام
غلامحسین عبدالهی – دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد تربت جام
محمدرضا ارجمند – دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد تربت جام

چکیده:
تحصیلات در دوره ابتدایی از حساسیتی خاص برخوردار است و مربیان تعلیم تربیت این دوره را مرحله ای اساسی در تکوین استعداد تحصیلی و اجتماعی کودکان می شناسند. بنابراین آشنایی والدین با نقش جویش در کمک به فرزندانشان در این مقطع حساس، بسیار با اهمیت است. در این پژوهش ما به دنبال بررسی رابطه تحصیلات مادر بر رشد اجتماعی فرزندان هستیم. روش این مطالعه علی مقایسه ای یا پس رویدادی است. جامعه ی مورد نظر در پژوهش حاضر را دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر و مادران آنها تشکیل می دهند. نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر شامل تعداد 60 کودک و مادران آنها است که تعداد 30 نفر از این کودکان دارای مادر لیسانس و بالاتر و 30 نفر دارای مادر فوق دیپلم و پایین تر می باشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند می باشد. از نرم افراز spss20 برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شد. در پژوهش حاضر از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات مادر و رشد اجتماعی فرزندان رابطه ی مثبت وجود دارد.