سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن رفیعی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، تهران
محمدرضا نیکودل – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، تهران
ماشااله خامه چیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، تهران

چکیده:

با توجه به گسترش وسیع خاکهای شور در سرتاسر دنیا، بررسی تاثیر ترکیب شیمیائی و شوری بر خواص ژئوتکنیکی خاک ضروری بنظر میرسد. از جمله خصوصیاتی که میتواند تحت تاثیر خواص شیمیائی خاک باشد رفتار تحکیمی خاک است. مطالعات ژئوتکنیکی زیادی بر روی خاکهای شور پلایاها، بخصوص در کشورهای حوضه خلیج فارس انجام گرفته است که موید تاثیر ترکیب شیمیائی بر نتایج آزمایش تحکیم است. در منطقه مورد مطالعهکه در جنوب پلایای کویر بزرگ واقع شده، خساراتی بر سازههای احداث شده وجود دارد که در بررس یهای اولیه احتمال تغییر در خواص تحکیمی خاک با توجه به تغییر در شوری آن مورد توجه قرار گرفت . آزمایش تحکیم بر روی نمونههای با شوری متفاوت انجام شد که نتایج بدست آمده نشان از تغییر در خصوصی ات خاک با تغییر در میزن شوری آن دارد.