سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد جنابعلی یحیی پالیزدار – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آل
محمدحسین نشاطی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ،
حسین کاردی – بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آلیاژی ایر
رضا رضایی – کارشناس بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آل

چکیده:

مقادیر ناچیزی از برخی عناصر نظیر وانادیم ، تیتانیم و نایوبیم ،می تواند در فولادهـای کـم کـربن و کـم آلیاژ، موجب تغییرات قابل توجهی در جهت بهبود خواص مکانیکی این فولادها گردد .
در این میان از مجموع فولادهای میکروآلیاژی ، فـولاد هـای میکروآلیـاژی وانـادیم دار بـه دلیـل حـذف پروسه کوئنچ تمپر از چرخه تولیدات قطعات فـورج ، از اهمیـت قابـل تـوجهی برخـوردار مـی باشـند . بـا عنایت به مطالب ذکر شـده در ایـن تحقیـق تـاثیر میـزان عنصـر نیتـروژن بـر سـاختار و خـواص مکـانیکی فولادهای میکروآلیاژی ۹۰۳۹P ( 30MSV6) تولید شده در شرکت فولادلیاژی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور چندین فولاد میکروآلیاژی وانـادیم دار بـا درصـدهای مختلفـی از عنصـر نیتـروژن طراحـی و تولیــد گردیــد . ســپس از محصــول تولیدشــده نمونــه هــایی در جهــت انجــام آزمایشــات کشــش ، ضــربه , ریزسختی و متالوگرافی تهیه شد . نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بیـان گر تـأثیر مثبـت اضـافه کـردن عنصر نیتروژن در افزایش خواص مکانیکی در این نوع فولادها می باشد