سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صابر سیف امیری – مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
سلیم فرزانه – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل
رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

Hyola401به منظور بررسی تاثیر میزان و زمان مصرف کود ازته بر عملکرد کلزای هیبرید ازمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد . سطوح کودی در چهار سطح ۶۰) ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار ) با چهار زمان مصرف ( مصرف تمام کود موقع کاشت ، مصرف نیمی از کود موقع کاشت و نیمی دیگر در مرحله ۴-۳ برگی، مصرف ۱/۳ کود موقع کاشت ۱/۳ در مرحله ۴-۳ برگی و ۱/۳ هنگام خروج از روزت ، مصرف ۱/۳ از کود درمراحل ۴-۳ برگی و ۱/۳ در خروج از روزت و ۱/۳ قبل از گلدهی ) بودند . نتایج نشان داد که در میان سطوح کودی مصرف ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار دارای حداکثر عملکرد ۲/۵۵۷) تن درهکتار ) و درمیان زمان های مصرف، به کارگیری ۱/۳ از کود درمراحل ۴-۳ برگی و ۱/۳ در خروج از روزت و ۱/۳ قبل از گلدهی ) دارای عملکرد حداکثر ۲/۵۳۹) تن در هکتار ) بود . مقایسه میانگین اثرمتقابل کوددرزمان های مصرف نشان دادکه مصرف ۱۲۰ کیلوگرم ازت به صورت ) ۱/۳ درمراحل ۴-۳ برگی و ۱/۳ در خروج از روزت و ۱/۳ قبل از گلدهی ) ازحداکثرعملکرد ۲/۸۴۸) تن در هکتار ) برخوردار بود .