سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد بازدار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
جعفر رائی زاده غنی – استادیار دانشگاه تهران
ایوب حلوایی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر میزان گوگرد بر نسبت شکل گرافیت و استحکام کششی چدن با گرافیت فشرده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونههای آزمایشیY بلوک با درصدهای متفاوت گوگرد ریختهگری شدند. به طوری که میزان منیزیم در تمامی نمونهها ثابت در نظر گرفته شد. منیزیم بصورت آلیاژ فروسیلیکومنیزیم به روش ساندویچی و گوگرد به شکل پودر ریز پریت در داخل محفظه واکنش قالب، به مذاب اضافه شد. جهت بررسی ریز ساختار و خواصمکانیکی، نمونهها تحت آزمونهای متالوگرافی و مکانیکی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون متالوگرافی نشان دادند که با افزایشمیزان گوگرد در مقدار منیزیم ثابت، مقدار نسبت شکل افزایش پیدا میکند. همچنین نتایج آزمون مکانیکی حاکی از کاهشاستحکام کششی و ازدیاد طول با افزایشمیزان گوگرد می باشد.