سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش بلوردی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
محمد حاجی آقابابایی – کارشناس عمران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

به منظور تامین مصالح سنگدانه سازه های بتنی سدهای خاکی سنگریزه ای شمیل و نیان که در ۸۰ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس و در شمال جاده بندرعباس به میناب واقع شده است و فاصله دو ساختگان سدهای مذکور از هم ۱۰ کیلومتر می باشد مصالح معادن قرضه مختلفی بررسی گردیده است از انجایی که شناسایی مصالح و معادن قرضه مستعد واکنش زایی قلیایی و جلوگیری از پدیده مذکور در بتن های سازه ای بسیار حائز اهمیت می باشد، به روی سه معدن قرضۀ، بستر رودخانه زندان، سهرابی و مصالح حاصل از حفاری سرریز سد نیان بررسی واکنش زایی قلیایی صورت گرفته است. مطابق آزمایشات اولیه معادن مذکور استعداد واکنش زایی قلیایی سیلیسی داشته اند. برهمین اساس با افزودن درصدهای مختلف میکروسیلیس به مصالح معادن مذکور و انجام آزمایش کنترل واکنش زایی قلیایی به روش ملات منشوری تسریع شده (ASTM C 1260) واکنش زایی قلیایی مصالح و تاثیر میکروسیلیس بر کاهش آن مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده از آزمایشات صورت گرفته، با افزودن درصدی میکروسیلیس به مصالح هر معدن قرضه، میزان واکنش زایی قلیایی – سیلیس مصالح کاهش یافته و کنترل گردیده است.