سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی امیدی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
علی شفیعی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد غرو ی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
فرید حدادی – دانشگاه جامع علمی کاربردی توحید

چکیده:

حضور ناخالصیهای اکسیدی که بصورت گوناگ ون در محصول نهائی ریختگی آلیاژ های آلومینیمی وارد می شوند بر خواص فیزیکی، شیمیائی و مکانیکی تاثیر می گذارند . خواص
الکتروشیمیائی آندهای فداشونده نیز که از طریق ریخته گری تولید می شوند تحت تاثیر این ناخالصیها قرار دارند . جهت بررسی اثر این نوع ناخالصیهای اکسیدی بر خواص الکتروشیمیائی آند Al-Zn-In سه روش افزایش ارتفاع بارریزی، افزایش برگشتی و همزدن مذاب مورد استفاده قرار گرفت تا با ورود ناخالصی اکسیدی به مذاب میزان کاهش خواص الکتروشیمیائی ( ظرفیت
جریان، پتانسیل و راندمان ) معین و مشخص گردد . حضور پوسته های اکسیدی اثر تلاطم مذاب در حین ریخته گری می تواند با ایجاد یک سطح غیرخیس شونده جوانه زنی حفرات گازی را
نیز تشویق نموده و تاثیر مضاعف ی بر کاهش ظرفیت جریان داشته باشد . حضور اکسیدهای غوطه ور در مذاب که بعد از انجماد در قطعه محبوس می گردند عامل دیگری در کاهش ظرفیت جریان می باشند . در این تحقیق جهت بررسی تاثیر ارتفاع بارریزی بر عملکرد آند، مذاب با دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد از ارتفاع ۳۰ ، ۶۰ ، ۱۲۰ ، ۲۴۰ ، ۳۶۰و ۴۸۰ میلیمتر درون قالب ریخته شد و پس از هر مرحله نیز نمونه برداری جهت آزمایشهای بعدی صورت گرفت . تاثیر برگشتی نیز با استفاد ه از مقادیر ۱۵ ، ۳۰ ، ۴۵و ۶۰ درصد وزنی از براده های آلیاژی مورد مطالعه قرارگرفت . همزدن مذاب در زمانهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ دقیقه با وارد نمودن اکسیدهای سطحی به داخل، در کاهش خواص الکتروشیمیائی موثر بود . نتایج نشان داد که سه عامل ذکر شده بر مشخصات الکتروشیمیائی آند تاثیر منفی دارد .