سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رستمی – آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک و نانو کریستال دانشکده مهندسی برق و کامپ
حامد علیپور – آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک و نانو کریستال دانشکده مهندسی برق و کامپ

چکیده:

قابلیت تنظیم مشخصه فیلترهای نوری مهمترین هدفی است که با استفاده از ایجاد ناراستی (Defect) در ساختارهای پریودیک آدرس دهی می شود . با اعمال ناراستی ها در ساختار و تغییر پارامترهای آن، مشخصه فرکانسی را تغییر می دهیم . از جمله تغییر مشخصه به تغییر بخشی از باند انعکاس و تبد یل آن به باند عبور میشود اشاره ن مود که در ا ین مقاله معرفی خواهد شد . تاث یر پارامترهای ناراستی ها روی باند عبور تولید شده در اثر معرفی ناراستی مورد ارز یابی قرار گرفته و نشان می دهیم که با تغ ییر ضریب شکست، طول ناراستی و ن یز موقع یت مکانی آن به راحتی م یتوان عرض باند، قله ضر یب انعکاس و عمق دره عبور را نسبت به پارامترهای مختلف کنترل نمود .