سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
اکرم دوستی – کارشناسی ارشدزراعت دانشگاه لرستان
ناصر مجنون حسینی – استاددانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی تهران

چکیده:
به منظور بررسی تغییرات عملکرد دانه ذرت در پاسخ به نانو سولفات روی و آهن و تقسیط کود اوره با پوشش گوگردی در شرایط اعمال تنش خشکی در مرحله پیش گلدهی آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل تقسیط کود اوره با پوشش گوگردی در ۳ سطح (S1 : 50 درصد هنگام کاشت + ۵۰ در صد در مرحله ۶ برگی ، S2 25 درصد هنگام کاشت + ۷۵ درصد در مرحله ۶ برگی، S3 25 درصد هنگام کاشت + ۵۰ درصد در مرحله ۶ برگی + ۲۵ درصد در مرحله ۱۲ برگی) و کود نانو نیز در ۳ سطح ( سولفات روی، سولفات آهن و تلفیق سولفات روی و آهن ) بود. نتایج نشان داده که با وجود اعمال تنش خشکی در مرحله قبل از گلدهی استفاده از تقسیط سه مرحله ای کود اوره با پوشش گوگردی و کاربرد همزمان نانو سولفات روی و آهن موجب افزایش عملکرد دانه و اجزای آن گردید