سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع اب – گروه مهندسی آب – دانشگاه شهید ب
شهرام کریمی گوغری – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابراهیم خلیفه – دانشجوی دکترای عمران – آب ؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آمار و اطلاعات آبدهی ثبت شده در ایستگاههای هیدرومتری از جمله اطلاعات اولیه ای است که برای طراحی ، اجرا و مدیریت سامانه های منابع اب از قبیل مخازن ، شبکه های انتقال و توزیع ، شبکه های آبیاری ، سیستمهای هشدار سیلاب ، مطالعلت اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب ، توسعه روایط منطقه ای آنالیز فراوانی و احتمال جریانهای حداکثر – حداقلی ودر نهایت مهیا نمودن داده های ورودی به مدل های عددی مورد نیاز می باشد. همچنین این آمار و اطلاعات توسط کاربران متعدد و مختلفی همانند هیدرولوژیست ها ، هواشناسان ، کارشناسان ابهای زیرزمینی ، مدیران منابع اب ، طراحان و محققان سازمانهای متعدد ، تصمیم گیرندگان دولتی ، و …. مورد استفاده قرار می گیرد. از این نظر وجود شبکه ای بهینه وو کارآمد از ایستگاههای هیدرومتری و پایش و ارزیابی آن ضمن آنکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات مناطق تحت پوشش نیز خواهد بود . در این پژوهش بر پایه تئوری آنتروپی ارزش منطقه ای ایستگاههای هیدرومتری حوزه بختگان – کهارلو مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته محدودیت موجود در تحقیقات قبلی مرتفع و با در نظر گرفتن شاخص های آنتروپی مرزی ، مشترک ، شرطی و انتقال اطلاعات به ارزیابی شبکه پایش پرداخته شده است. در نهایت به بررسی ارتباط بین این شاخص های و آنالیز حساسیت کلاس بندی اطلاعات در جهت دستیابی به یک دیدگاه مقبول در مورد انتخاب صحیح تعداد کلاس ( بازه) و پهنه بندی با استفاده از شاخص انتقال اطلاعات ITI(i) در حوزه ابخیز پرداخته شده است.