سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نصیری طوسی – استادیار، دانشکده مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن عامل صادقی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به مدل سازی عددی احتراق گاز طبیعی توسط کد KIVA-3Vپرداخته شده است و یکی از روش های رایجدر استفاده از گاز طبیعی در موتورهای دیزل که به صورت صددرصد گازسوز می باشد، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل بر روی موتور OM355 که درحالت پایه دیزل بوده و سپس با اعمال تغییراتی به موتور صددرصد گازسوز تبدیل شده، انجام گرفته است، در این مطالعه، پس از شبکه بندی حجم محاسباتی به صورت منظم توسطنرم افزار ICEM رفتار تغییرات آلاینده ها در هنگام احتراق بررسی شده است. سپس به بررسی نسبت هم ارزی سوخت به هوا و EGR و اثرات آنها بر روی توان و الایندگی موتور پرداخته شده است و مقدار بهینه در هر یک در حالت از عملکرد موتور انتخاب شده است. در پایان مقایسه ای میان نتایج تئوری و تجربی موجود صورت گرفته است.