سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – دانشگاه مازندران بابل – ایران
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران بابل – ایران

چکیده:

استفاده از ادوات FACTS به منظور حل م شکلات شبکه هـای انتقال در حال گسترش و توسـعه اسـت . مطالعـات فنـی لازم برای بکـارگیری ایـن ادوات، در شـبکه هـای بـرق پروسـه ای پیچیده است که نیازمند انجام بررسی هـای همـه جانبـه ای در خصوص تشخیص مشکلات شبکه، یـافتن راهکارهـا، تعیـین دقیق اهداف نصب این ادوات بررسی میـزان کارایی و تأثیر آنها در شبکه است .
در شبکه و نهایتا در این مقاله پس از بررسی وضعیت شبکه انتقـال مازنـدران و پیش بینی تنگناهای پیش روی آن گزینه نصب UPFC پیشـنهاد گردیده است . در ادامه چگونگی تعیین محل نصب UPFC در شبکه و تأثیر آن بر عملکرد حالت دائمی شبکه مورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته است