سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا مهرآبادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان (ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر)

چکیده:

ریزش غوزه در پنبه نتیجه و اکنشهای طبیعی فیزیولو ژیکی گیاه به عوامل درونی و بیرونی است که بوسیله نسبتهای هورمونی و تغذیه ای کنترل می گردد. به منظور تاثیر غلظت های مختلف (۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ پی پی ام) نفتالین است یک اسیدو ماده تغذیه ای دی آمونیوم فسفات (با غلظت های ۰، ۲/۵ درصد ) بر میزان ریزش غوزه و افزایش عمل کرد پنبه تحقیقی با استفاده از آزمایش فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو منطقه کاشمر و اصفهان در سال ١٣٨١ اجرا شد . نتایج تجزیه ساده و تجزیه مر کب داد ه ها نشان داد،کاربرد نفتالین است یک اسید(بویژه در غلظ تهای ٣٠ و ٤٠ پی پی ام ) سبب افزایش غیر معنی دار عمل کرد و اجزاء عمل کرد و کاهش غیر معنی دار میزان ریزش غوز ه ها در مقایسه با شاهد شد . نتایج همچنین حا کی ازعدم تاثیر بارز محلول پاشی دی آمونیوم فسفات بر عمل کرد و اجزاء عملکرد بود.