سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد طیاری آشتیانی – دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
علی رضا محمدرضایی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
علی وطنی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

در فرایند کربنیلاسیون متانول در حضور کاتالیست ایریدیدیم ، نمک های فلزاتی مثل In, Ha, Hg, Cd, Zn, Ru به عنوان پیشبرنده ها ، مورد استفاده قرار می گیرند. نمکهای یدید در غلظت های پایین آب، به همراه پیشبرنده ها ، باعث افزایش سرعت در واکنش کربنیلاسیون متانول می شوند. در این تحقیق اثر پیشبرنده روتنیم بر سرعت کربنیلاسیون و همچنین آزمایش هایی در جهت تعیین تاثیر نوع پیشبرنده ها انجام شده است. با توجه به آزمایش های صورت گرفته مشاهده شده است که با افزایش غلظت پیشبرنده روتنیم سرعت واکنش زیاد می شود و همچنین ترکیب بین کمپلکس روتنیم و نمک ایندیم یدید در مقایسه با دیگرنمکهای یدید دارای اثر افزایشی بیشتری بر سرعت کربنیلاسیون می باشد.